Uputstvo za autore

UPUTSTVO ZA TEHNIČKU PRIPREMU RADA

Sažetak/Apstrakt (do 300 riječi) na engleskom i jeziku zemlje iz koje učesnik dolazi.

Ključne riječi/Key Words(do 5 riječi) na engleskom i jeziku zemlje iz koje učesnik dolazi.

 

Za pisanje rada koristiti MSWord

 • Paper B5 (16,8 x 24 cm)
 • Margins: Top 2,5 cm; Bottom 2,5 cm; Left 2 cm; Right 2 cm.
 • Font - Times New Roman, 10 pt.
 • Naslov rada: BOLD, VELIKA SLOVA veličine 12 pt, Ime i prezime autora, titula
  (10pt, bold, center), Naziv institucije i mesto, e-mail (10pt, italic, center), Podnalsovi rada:
  bold mala slova veličine 10 pt.
 • Literatura 8 pt
 • Pozivanja na literaturu u tekstu označeno sa: [Prezime, godina:strana].
 • Spisak literature na kraju rada sređen po azbučnom redu, u obliku: Prezime, I. (godina),
  Naziv rada, Naziv časopisa/ monografi je/ skupa, Izdavač, Mesto, str. od-do.
 • Literatura može da sadrži samo reference naznačene u radu
 • Tabele: u naslovu tabele, sa leve strane, napisati redni broj i naslov, na sledeći način:
  Tabela 1. Naslov tabele. Ispod tabele navesti izvor, Italic, 10 pt.
 • Slike: staviti na odgovarajuće mesto u tekstu i označiti na sledeći način: Slika 1. Naslov slike.
  Ispod slike navesti izvor, Italic, 10 pt.
 • Maksimalni obim rada do 8 stranica.

 

 

USLOVI ZA OBJAVLJIVANJE RADA

Radovi treba da obuhvate slijedeće tematske oblasti:

 • Uzroci, uslovi, povodi nasilničkog kriminala
 • Karakteristike ličnosti nasilnika
 • Uloga žrtve kod nasilničkih delikata
 • Fenomenologija nasilničkog kriminala u raznim oblastima (ubistva, silovanja, razbojništva, terorizam, i dr.
 • Stanje, kretanje nasilničkog kriminala na određenim područjima (opština, regija, republika, država, globalno područje)
 • Saradnja i koordinacija djelovanja policijsko istražnih, tužilačkih i sudskih organa u otkrivanju, dokumentovanju i procesuiranju krivičnih djela sa obilježjem nasilja
 • Karakteristike kriminalističko forenzičkih istraga kod nasilničkih delikata
 • Kaznena politika kod nasilničkih delikata
 • Penološki aspekti nasilničkih delinkvenata
 • Saradnja i koordinacija između javne i privatne bezbjednosti u suprotstavljanju – prevenciji
  nasilničkom kriminalitetu.

 

- Učešće na savjetovanju će se odvijati kroz prezentaciju referata, panel izlaganja i stručne rasprave
  (studije slučaja).

- Molimo Vas da prijavu i apstrakt rada (300 riječi) dostavite do 01.04.2011. godine.

- Radove je potrebno dostaviti najkasnije do 1. juna 2011. god., kako bi se blagovremeno štampao
  zbornik radova.